1.3. Описание на биоклимата, горските, храстовите и тревните екосистеми в проектния регион

species

Таблица 1.2

Направена е характеристика на биоклимата на метереологичните станции по Черноморието по метода на Rivas-Martinez. За целта са използвана данни за климатичната норма – при температурата за периода от 1931 до 1970г, за валежите 1940-1975г. Анализът на биоклимата по станции е резюмиран в Таблица 1.2 и представен по-подробно в Приложение 1.1.

Таблица 1.2. Характеризиращи района климатични и синоптични станции – описание на биоклимата по Rivas-Martinez

Можем да разграничим два биоклиматични пояса по българското Черноморие:  Зона на средиземноморски граничен климат между долен супра-средиземноморски и горен мезо- средиземноморски и Зона на средиземноморски климат в зоната на долен супра-средиземноморски климат.

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.