VI. Мерки за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми (предварителен списък)

Изброените по-долу мерки са насочени към интегрирането на съображенията по опазване на биоразнообразието в секторните политики и законодателството, които имат въздействие и регулират черноморските крайбрежни екосистеми в България. Те са резултат от анализ на съществуващата стратегическа и правна рамка, на практиката по прилагането й, както на анализ на необходимостта от подобрение и допълнение в съществуващата рамка. Списъкът е разработен от експертите на проекта SPECIES и основната му цел е да бъде основа и оправна точка за допълнителни анализи и изследвания, и обсъждане със заинтересованите страни в рамките на дейностите по проекта.

  1. Списък от предложения за икономически мерки за устойчиво ползване на черноморските крайбрежни екосистеми и подобряване качеството на природната среда в Черноморската зона
Вид на мярката
А. Мерки, касаещи земеделските земи и горите
1. Въвеждане на схема за субсидиране на органично земеделие, стимулираща отказ от ползване на хербициди, пестициди и азотни торове в 2 – километровата зона от брега;

2. Схема за насърчаване засаждането на трайни насаждения в 2 – километровата зона (лозя, овощни дървета, етерични култури);

3. FSC сертификация на всички Черноморски горски стопанства;

4. Проекти за оползотворяване на отпадната биомаса от селското и от горското стопанство в Черноморските общини за енергийни нужди и производство на органични торове.

Б. Мерки, касаещи крайбрежната акватория
1. Изграждане на изкуствени рифове;

2. Въвеждане на мораториум (3-10 годишен) върху улова на ключови видове като калкан и др.

В. Мерки, касаещи инфраструктурата
1. Приоритетно изграждане на канализация в крайбрежните вилни зони;

2. Залесяване на голи склонове, почистване на отводни дерета;

3. Приоритетно изграждане в черноморските градове на ВиК пречиствателни станции със затворен цикъл;

4. Заустване на битови отпадни води не по-близо от 500 м. от брега;

5. Стратегия за развитие на къмпинг-туризма по Черноморието /в България;

6. Изграждане на подходящи преходи /тунели за миграция на животни през пътните артерии.

Г. Мерки, касаещи териториалното развитие
1. Ново зониране на Черноморското крайбрежие, отразено в регистри и карти, нови режими на ползване в отделните зони;

2. Изграждане на йерархия на стратегическите цели и документи за Черноморското крайбрежие;

3. Учредяване на Природен парк „Черноморско крайбрежие“  (Алтернативен вариант – Биосферен парк „Черноморско крайбрежие“)

4. Въвеждане на научно обоснована и стриктно спазвана плътност на застрояване в крайбрежната зона;

5. Въвеждане на ниско застрояване (до 10 м.) при строеж на нови жилища или туристически обекти в крайбрежната зона;

6. Изготвяне на комплексна експертиза при разрешение за смяна предназначението на ползване на земеделски земи или гори;

7. Осъвременяване и мониторинг за спазването на коефициенти като брой легла / плажна площ, брой легла / зелени площи и др. под. за курортните комплекси.

Д. Мерки, касаещи публичността
1. Въвеждане на регионална марка „Черно море“ за органични храни и напитки, произведени в Черноморски общини, или за улов от устойчив риболов и аквакултури;

2. Ребрандиране на националната реклама за морския туризъм: „Черно море – природа и наследство“;

3. Изготвяне на общ туристически стил за отделни черноморски селища или курорти: от фасади и дизайн на рекламни табели до подбор на музика в заведенията;

4. Приоритизиране на културното наследство.

Е. Общностни мерки
1. Разработване на образователни програми в училищата в региона относно характера и ценността на Черноморските екосистеми

2. Разработване на програми за насърчаване на кооперирането на земеделските производители и дребните рибари

3. Изграждане на база данни „Устойчив бизнес на Черноморските общини“ със стриктни критерии за вписване в него на частни земеделски стопани, производители, хотелиери и т.н.

4. Въвеждане на регионална паралелна валута (чрез пилотни проекти в общините на Странджа или в Крайморска Добруджа).

  1. Списък от предложения за мерки за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми в областта на туризма и подобряване качеството на природната среда в Черноморската зона
Вид на мярката
А. Създаване на механизми за устойчиво използване на екосистемите чрез мрежа от регионални природни паркове за устойчиво използване на екосистемите
1. Определяне териториалното устройство и статута на черноморските природни паркове за устойчиво използване на екосистемите;

2. Инициатива на черноморските региони за опазване на пейзажите и на културното и природно наследство  на територията на черноморските екосистеми посредством подходящо управление на природните паркове;

3. Допълнение и изменение на законодателни и нормативни актове.

Б. Създаване на марка „Парк“ за използване на регионални продукти в туристическото предлагане за устойчиво използване на черноморските екосистеми
1. Създаване на интегриран модел за устойчиво развитие на черноморските екосистеми на базата на действащ модел на регионален Парк „Албена“;

2. Определяне статута на черноморските регионалните продуктови марки на базата на марка Парк „Албена“;

3. Създаване на модел за регионални сдружения за устойчиво развитие на черноморските екосистеми, опазване на пейзажите, на културното и природно наследство  посредством подходящо управление на регионални паркове;

4. Подобряване рекламната и комуникационна стратегия свързана с популяризиране на ползата от устойчивото използване на екосистемите в черноморския регион за развитие на туристическия отрасъл.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.