М5: Осигуряване на питейна и непитейна вода

Населението, живеещо в 3-км ивица на Черноморския бряг според таблиците на ГРАО в края на 2015 г. възлиза на 665 хил. души. През летния сезон броят на жителите в изследвания регион на практика се удвоява. При отчитане на броя на домакинствата, на сезонния туризъм и по-високата консумация на вода от туристите през лятото, при средно 3 куб.м. питейна вода на домакинство месечно, стойността на годишната консумация на питейна вода от населението в изследвания регион вероятно достига 30 млн. лв.

Отделно от това, в значителна част от градините и насажденията с интензивни култури (зеленчуци, ягоди и др.) се използват за напояване води от местни водоизточници – подземни и повърхностни, с характерен пример в земеделските земи около Дуранкулашкото и Шабленското езеро.

Следва да се има предвид, че голямата част от питейните нужди на населението в региона се задоволява от водоизточници извън 3 – км ивица. Бургас получава питейна вода от яз. Камчия с водосбор в Източна Стара планина, по тръба с дължина 106 км. Созопол и разположените на юг селища черпят вода от яз. Ясна поляна, разположен над 15 км. навътре в сушата. Общините между Варна и Обзор се водоснабдяват по тръбопровод „Камчийски пясъци“, който също черпи вода от яз. Камчия. Големите Девненски карстови извори допринасят за водоснабдяването на Варна, но най-голяма роля също и за този град играе яз. Камчия. За питейни нужди се използват и каптажите на Провадийска и Батовска река. ВиК „Добрич“ експлоатира 190 водоизточници, най-важно сред тях е водохващането на подземни води край Шабла.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ поддържа подробни регистри на издадените разрешителни за водовземане от минерални води, от подземни води, от повърхностни води и др. В тези регистри е посочен максималният обем на водоползване и това позволява да се изчисли какъв е максимално позволеният дебит на ползване на водите с различни цели. Ще приемем това като оценка за материалната екосистемна услуга.

species

Таблица 6.4

Стойността е определена при цена за куб.м. питейна вода от 1.50 лв. и цена на вода за напояване, промишлени, туристически и други цели от 0.25 лв. Тези цени съответстват на цените, които ВиК Варна начислява на населението. На тази основа стойността на екосистемната услуга по доставяне на води за населението, селското стопанство и промишлеността е изчислена на около 25 млн. лв. 

Следва да се изтъкнат няколко важни момента във връзка с горната оценка: 1) Дадените в таблицата числа представляват максимално разрешен капацитет на ползване, а не реално потребление; 2) В разчетите за подземните води не са включени находищата, разработвани от ВиК Варна, ВиК Добрич и ВиК Бургас. Това се налага, тъй като в съответния регистър е посочено разрешението за позлване на ВиК дружествата, валидно за цялата област и съответно не може да се направи разграничение за интересуващата ни територия. Следователно, в горната таблица е отчетено ползването на води по инициатива на фирмите, населението и някои сдружения за напояване; 3) Пропускът да се отчетат водите, черпени от ВиК вероятно балансира максимално разрешените количества на ползване в посока реално потребление; 4) Най-важен дял в категорията „повърхностни води“ има разрешението за ползване на над 30 млн. куб.м. води от Мандренското езеро за нуждите на петролната рафинерия в Бургас. Оказва се, че разрешението й за ползване надхвърля по размер всички останали разрешения, взети заедно.

Независимо че беше достигнато до конкретна оценка за важна материална екосистемна услуга, определянето на общото количество и стойността на водните ресурси в 3 – километровата ивица остава отворен за прецизиране въпрос. Също е важно да се изтъкне, че екосистемните услуги на горите във водосборите на язовирите са от ключово значение за населението в Черноморския регион. Обезлесяването в Странджа и Източна Стара планина – около язовири Камчия и Ясна поляна, както и замърсяването на подпочвените води във вътрешността на Добруджа подлага на риск доставката на вода за над 1 млн. души по крайбрежието.

Като референтна може да се ползва следната информация: със заповед на Министъра на МЗХ са определени цени и прогнозни количества на водата, доставяна на сдруженията за напояване в Крайморска Добруджа (общини Шабла и Каварна). Напоени са 468 ха земя, в границите на осем сдружения за напояване, с общо 1 190 000 куб.м. вода при обща цена от 525 хил.лв., или средно 44 ст. за куб.м.

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.