М4: Продукти на аквакултури

По Черноморското крайбрежие са разположени над 30 морски ферми за отглеждане на черна мида. Годишното им производство през 2014 г. е 2474 тона, на стойност около 5 000 000 лв. Аквакултурите са приоритет на ЕС и през последните години са финансирани 15 проекта на стойност 8.9 млн. лв. за изграждане или модернизиране на мидени ферми по българския бряг. Според регистъра на производителите на аквакултури на ИАРА, край Созопол има 9 активни регистрации на мидени ферми, 8 край Каварна, 6 край Кранево, 4 край Несебър, 2 в близост до Варна и по една край Царево, Топола и Емона – или сравнително поравно в Северна и Южна България.

Изказва се мнение, че заливите, пригодни за отглеждане на миди по българското крайбрежие са вече заети и максималният капацитет на производството на миди с метода на „дългата линия“ в страната е вече достигнат или надхвърлен. Има разработен нов метод за отглеждане на миди върху вертикални конструкции на изкуствени рифове, който може да постави по нов начин въпроса за развитието на сектора. Отделно следва да се отчете добавената стойност на аквакултурите в местния туристически бизнес, като според изследване по поръчка на Европейската комисия мидите увеличават стойността си до 8 пъти в обектите за хранене и едновременно с това допринасят за интереса на посетителите към туристическата дестинация.

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.