E11: Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали

Най-добри 10% – межди нос Калиакра и нос Шабла, межди с.Синеморец и с.Резово

Най-лоши 10% – около Созопол, ЗМ Колокита, нос Св. Тома, до градовете.

Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и много добро)

Тенденция: влошаване

 

species

Графика 3.11. Пример за най-добри крайбрежни скали – Калиакра

Интересът към използване на тази екосистема е бил по-слаб през годините. Затова и не е толквоа сериозно засегната от строителството и интензивния туризъм. През последните години се наблюдава влошаване на състоянието поради все по-често използването на чакълестите брегове за отдих и рекреация (след пренасищането на плажовете). Около градовете (Варна и др.) екосистемата е значително увредена заради строителство на защитни съоръжения. Голям риск е изграждането на нови такива с приемането на Плана за управление на риска от наводнения. Най-лошо територии са и тези около Созопол, хотел Свети Тома и особено напълно унищожената защитена местност “Колокита”, всичките увредени от строителството на местата за настаняване.

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.