Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)

Целите на тази Конвенция са запазването на дивата флора и фауна и техните местообитания и по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване изисква международно сътрудничество, както и подпомагането на това сътрудничество. Специално внимание се отделя на застрашените и уязвими видове, включително застрашените и уязвими мигриращи видове. Страните по Конвенцията  приемат да предприемат необходимите мерки за поддържане или адаптиране на популацията на дивата флора и фауна на такова ниво, което отговаря на екологичните, научните и културните изисквания, като се отчитат икономическите изисквания, условията за отдих, както и нуждите на подвидове, разновидности или форми, изложени на риск, в дадени райони. Страните по Конвенцията се задължават да предприемат необходимите стъпки за стимулиране на национална политика за запазване на дивата флора и фауна и природните местообитания, със специално внимание към застрашените от изчезване и уязвими видове и особено на ендемичните видове и на застрашените местообитания. Всяка договаряща страна се задължава в политиките си за планиране и развитие, както и в мерките за борба срещу замърсяването, да съобразява запазването на дивата флора и фауна. Страните по Конвенцията трябва да стимулират образованието и разпространяват информация относно необходимостта от запазване на видовете от дивата флора и фауна, както и техните местообитания.

На национално ниво прилагането на Конвенцията се осъществява чрез изграждане на национална екологична мрежа, обявяване на защитени видове растения и животни, разработване и прилагане на планове за действие за застрашени растителни и животински видове и други мерки. Конвенцията е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие, в Закона за защитените територии и в Закона за лова и опазване на дивеча. От гледна точка на проекта, особено ценен е подходът на Конвенцията за поддържане или адаптиране на популацията на дивата флора и фауна и постигане при това на баланс между екологичните, научните и културните изисквания, при отчитане на икономическите изисквания, включително условията за отдих.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.