Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Протоколи към нея (1)

За постигане на целите на Конвенцията всяка страна по нея трябва да вземе под внимание неблагоприятните последици от замърсяването на вътрешните й води върху морската среда на Черно море и самостоятелно или съвместно с други страни да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване, намаляване и контрол на замърсяването с цел опазване и съхраняване на морската среда на Черно море. Договарящите страни си сътрудничат в рамките на международните организации, при насърчаването на изработването на мерки, допринасящи за опазването и съхраняването на морската среда на Черно море. Българската страна се ангажира с предоставяне на информация по отделни аспекти от обхвата на Конвенцията, участие в работата на Комисията за опазване на Черно море, участие в работата на консултативните групи към Конвенцията, и с изпълнение на дейностите, залегнали в Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Конвенцията е транспонирана в Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.

Към съдържанието


(1) Протокол за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие в Черно море, Протокол за опазване на черноморската среда от замърсяване от източници, базирани на суша, Протокол за опазване на морската среда на Черно море от наземни източници и дейности, Протокол за опазване на черноморската среда от замърсяване при разтоварване

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.