Конвенция на ООН за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка

На срещата на върха в Рио, се обръща значително внимание на въпроса за опустиняването като основен глобален проблем от гледна точка на икономиката, социалната сфера и околната среда. На срещата е приета и Конвенцията за борба с опустиняването, като целта й е борбата с опустиняването и ограничаването на последствията от сушата, чрез предприемане на ефективни мерки на всички равнища в съчетание с други международни споразумения като Конвенцията по изменение на климата и в рамките на интегрирания подход, насочен към постигане на устойчиво развитие в засегнатите райони. Постигането на тази цел предполага приемане на дългосрочни стратегии, които да се съсредоточат едновременно, в засегнатите райони, върху подобряване на продуктивността на земята, върху възстановяването, съхраняването и устойчивото използване на земите и водните ресурси, които да доведат до по-добри условия на живот, особено на местно ниво. Деградацията на земите и опустиняването са заплаха за всички хора, тъй като продуктивните почви са основа за развитие на земеделието. Деградацията има сериозни негативни въздействия и върху биоразнообразието и интегритета на екосистемите. Конвенцията поставя устойчивото управление на земите в основата на постигане на целите си.

На национално ниво Конвенцията се изпълнява чрез изготвяне на национална стратегия и национална програма за действие за прилагане на конвенцията, чрез изготвяне на национални доклади за предприетите мерки по прилагането на конвенцията и чрез установяване на приоритети в рамките на планове и стратегии за устойчиво развитие за борба с опустиняването и смекчаване на последствията от сушата на национално ниво.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.