Конвенция на ООН за биологичното разнообразие

Целите на Конвенцията са опазване на биологичното разнообразие, устойчиво използване на неговите компоненти и справедлива подялба на ползите от генетичните ресурси, включително и на достъпа до генетични ресурси и трансфер на технологии, като се взема предвид правото върху тези ресурси и технологии и съответното финансиране.

Всяка договаряща страна, доколкото е възможно и подходящо и особено за целите на членове от 8 до 10:

а) идентифицира компонентите на биологичното разнообразие, които са важни за неговото опазване и устойчиво използване, като се има предвид списъкът с категориите в приложение I;

б) наблюдава и контролира чрез вземане на проби и други методи идентифицираните компоненти на биологичното разнообразие според буква “а”, като се обръща особено внимание на тези, изискващи спешни мерки за опазване, и тези, които предлагат най-голям потенциал за устойчиво използване;

в) идентифицира процеси и категории дейности, които имат или могат да имат значително вредно въздействие върху опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, и наблюдава и контролира последствията чрез вземане на проби и други средства; и

г) поддържа и организира чрез какъвто и да е механизъм данни, произтичащи от идентифицирането и мониторинга на дейности, свързани с букви “а”, “б” и “в”.

На национално ниво Конвенцията се прилага чрез изготвяне на национални доклади по прилагането й на 3 години, тематични доклади, национален план за опазване на биологичното разнообразие, създаване на система за обмен на информация (Clearing House Mechanism).

Конвенцията е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения и Закона за лова и опазване на дивеча.

Протокол от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологичното разнообразие

В съответствие с прилагането на предпазния подход, който се съдържа в принцип 15 на декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието, целта на Протокола е да спомогне за осигуряването в адекватно ниво на защита и безопасност при трансфера, обработката и използването на модифицирани живи организми, получени в резултат на съвременната биотехнология, които биха имали неблагоприятни последици върху опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, имайки предвид и рисковете за здравето на човека, като предимно се поставя акцент върху трансграничното движение.

Всяка страна по Протокола за задължава да предприема необходимите и адекватни законови, административни и други мерки, за да изпълни своите задължения по силата на Протокола. Страните гарантират, че развитието, обработката, транспортирането, използването, трансфера и освобождаването на модифицирани живи организми се извършва по начин, който да предотврати или намали рисковете за биологичното разнообразие, като отчита също така и рисковете за здравето на човека.

Протоколът е транспониран в Закона за генетично модифицирани организми.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.