1.2. Класификацията на екосистемите по българското Черноморие

12 типа и подтипа екосистеми са изследвани по проект SPECIES и ще се вземат предвид при разработването на Стратегията (Таблица 1.1).

species

Таблица 1.1

Класификацията на екосистемите по българското Черноморие, разработена за проект SPECIES, се базира на класификацията на екосистемите на ниво 2 от методиките, предоставяни от МОСВ за картиране на екосистемни услуги за всеки отделен тип екосистеми по проект BG03.02 Ecosystem services mapping and assessment[2].

Класификацията, използвана в упоментатите методики, се базира на комбинация от класификацията на CORINE земно покритие и класификацията на хабитатите EUNIS (European Nature Information System). За да се оптимизира представянето на екосистемите по българското черноморие, са направени следните изменения от ниво 2:

Горските екосистеми са разделени на три класа (широколистни ниско- и високо- стъблени, иглолистни), отговарящи на  ниво 3 на методика Forests.

Леко солени крайбрежни лагуни от методика Rivers and lakes се разглеждат като част от клас Преходни води (речни естуари, лимани, лагуни) от Marine методиката

Клас Крайбрежни територии (Coastal) от Marine методиката са разделени на Крайбрежни дюни и пясъчни брегове и Крайбрежни чакълести, скали и стръмни брегове от ниво 3 на методика Sparsely vegetated.

Клас Езера, блата и влажни зони (вкл. мочурища, тресавища) са обединение от класове Lakes (методика River and lakes) и Wetlands (методика Wetlands)

Тези изменения са необходими заради специалния пространствен обхват на проект SPECIES – дюните, бреговете и скалите предоставят много различни екосистемни услуги от другите подтипове екосистеми. По-подробното разделяне на горските екосистеми е в съответствие с други проекти[3].

В първоначалния списък са включени 3 допълнителни екосистеми, а именно Площи с рядка и без растителност, Преходни води и Открито море. По време на проведения през февруари 2016 г. в Поморие Експертен семинар за оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги по българското черноморско крайбрежие, участващите направиха няколко предложения във връзка с видовете екосистеми, а именно:

Площите с рядка и без растителност имат изключително малка площ в изследваната територия и не могат да бъдат коректно репрезентирани, поради което могат да отпаднат като категория; малките участъци могат да се обединят с Тревните екосистеми или с Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали, в зависимост от тяхното местоположение;

Преходните води могат да отпаднат като категория и да се обединят с Езера, блата и влажни зони;

Открито море не влиза в обхвата на проекта;

За граница на Шелфовите екосистеми може да се приеме 20 метровата изобата.

Всички предложения от експертите на семинара бяха приети и на базата на тях беше финализиран крайният списък на екосистемите.

Зона “А” и зона “Б” съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) изцяло попадат в териториалния обхват на Стратегията[4].

Чл. 10. (1) Зона “А” обхваща частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2, крайбрежната плажна ивица и част от територията, попадаща в ивица с широчина 100 м извън териториите на населените места, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове.

Чл. 11. (1) Зона “Б” обхваща териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона “А”, с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 


[2] http://bg03.moew.government.bg/

[3] http://bg03.moew.government.bg/node/108

[4] Поради отказ от Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъдат предоставени границите на зона “А” и зона “Б”, не беше възможно да се анализират отделно тези зони.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.