2.1. Карта на крайбрежните екосистеми

По проект SPECIES беше изготвена карта на 12-те типа и подтипа крайбрежни екосистеми (Графика 2.1 и Приложение 2.1 и 2.2). Картата е с актуални данни към 2015-2016 година и има за цел да послужи при оценка на  състоянието на екосистемите и на екосистемните услуги, които те предоставят в цялото Черноморско крайбрежие. Също така има за цел да представи промените в площите на екосистемите от 2000 година насам и да послужи за по-точно определяне на мерките в Стратегията за устойчиво ползване на крайбрежните екосистеми[1].

Графика 2.1: карта на крайбрежните екосистеми

species

Графика 2.1

За изработването на картата са използвани пространствени данни от физически блокове за територията, горска база данни, данни от CORINE земно портитие, ортофото изображения и карта на екосистемите в България. Последната е изработена по проект  BG03 – MatEcoSMap „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ на МОСВ. Основната информация за границите на екосистемите е извлечена от обединени между физическите блокове и горската база данни. Горската база данни предоставя детайлна информация за горските екосистеми, докато физическите блокове обхващат всички останали екосистеми. Тяхното обединение е направено с програмата ArcGIS. Класификацията на полигоните от физическите блокове и горската база данни е прехвърлената към изработената класификация на три етапа:

Първи етап – направено е прехвърляне на класовете от атрибутивната таблица на получения шейпфайл (обединение от горска база данни и физически блокове) към дефинираните типовете екосистемите на базата на сходство (Таблица 2);  за да е възможно сравнението с CORINE земно покрите, също е направено прехвърляне на класификацията по CORINE и дефинираните типове екосистеми;

Втори етап – направена е първа верификация на границите на екосистемите като за целта е правено сравнение дали има видими разминавания между получените пространствени данни и ортофото изображенията. Примерно – когато на ортофоро изображенията се вижда, че дадена територия е урбанизирана, но в базата данни е означена като тревна. В такива случаи типът екосистема на съответните полигони от базата данни е коригиран. Допълнителна проверка на спорните райони е правена с данните от CORINE земно портитие и картата на екосистемите в България. Този етап е повтарян многократно за оптимизиране на резултатите.

Трети етап – проверка на терен за верификация на пространствените данни и корекция и допълване на данните в ключови райони.

В Приложение 2.3 е представено прехвърлянето на класификацията на физическите блокове, горска база данни и CORINE земно покритие към дефинираните типове екосистеми по сходство.

Сухоземните екосистеми в района на проекта са с площ 96614 ха (966 кв.км.). Шелфовата зона е с площ 104009 ха (1040 кв.км.). Площите на типовете и подтипове екосистеми и измененията между годините 2000, 2006 и 2012 са представени в Таблица 3.

species

Таблица 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1] Картата не претендира за точност на ниво индивидуален физически блок. Към края на 2016 година ще излязат резултатите от проектите за картиране на екосистемите и екосистемните услуги, които ще представят по-точни карти.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.