5.2. Качествена оценка на екосистемните услуги – експертен семинар

За разработването на изчерпателен доклад за състоянието на екосистемите и техните услуги по черноморското крайбрежие, екипът на проекта приложи иновативна за България методика, широко разпространена в световен мащаб, която включва извличане на данни и информация от експерти. Методиката по същество се основава на постигане на резултати на базата на оценка на определени параметри от видни експерти в областта, базирана на техния личен опит и познания. Анализът се допълва с данни от съществуващи достъпни оценки, научни публикации и обществено достъпни данни.

В тази връзка беше проведен Експертен семинар за оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги по българското черноморско крайбрежие, който се проведе от 24 до 26 февруари 2016 г. в град Поморие.

В рамките на първия ден на семинара беше направена оценка на състоянието на екосистемите в района на Черноморието, базирана на фокусирана дискусия с присъстващите експерти. През втория ден на семинара се проведе сесия за Оценка на екосистемните услуги по българското Черноморие. В тази сесия се фокусирахме върху услугите, които тези екосистеми предоставят. На всички участващи експерти и заинтересовани страни  бяха раздадени въпросници, в които след информативна презентация и дискусия на темата и подхода, беше дадена възможността да направят оценка в скала от 0 до 5 на екосистемните услуги, предоставени от различните екосистеми по черноморското крайбрежие в зависимост от тяхното състояние. Оценката се попълва в празна матрица на екосистемните услуги (Приложение 5.2) и се базира на експертните познания на участниците за територията и нейните характеристики. По този начин се синтезира съществена информация, базирана на личния опит на експертите, която често не може да бъде или не е отразена в съществуващия набор публични данни и доклади. Въпросникът включва и допълнителни въпроси (Приложение 5.3), за събиране на важни коментари по темата на семинара от участниците, както и информация за самите участници.

Използвана е следната скала за оценка на осигурените екосистемни услуги:

0 – не се осигурява

1 – много ниско/минимално осигуряване

2 – ниско осигуряване

3 – средно осигуряване

4 – високо осигуряване

5 – много високо/максимално осигуряване

За всяка екосистема оценката е направена в зависимост от нейното състояние:

10% ↑  – 10% райони от черноморското крайбрежие в най-добро състояние

80% ↕  – 80% райони от черноморското крайбрежие в средно състояние

10% ↓  – 10% райони от черноморското крайбрежие в най-лошо състояние

 

За по-добра визуализацияпри интерпретацията на получените резултати, е приложена цветна палитра, както е показано в Таблица 7, където А е съответната стойност на направената оценка.

species

Таблица 5.3. Класификация и цветна палитра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо 22 въпросника бяха попълнени от поканените експерти.  В зависимост от своята експертиза, в много от въпросниците експертите не са давали своите оценки за всички ЕСУ и за всички екосистеми. В случаите, когато не е направена оценка, стойността е означена с „n/a“ (не е налично). При визуализацията, в случаите когато оценка не е налични (n/a) са отбелязани със сиво. За всички останали оценки е използвана цветната палитра, показана в Таблица @. За да се разбее вариацията на оценките на различните ЕСУ в зависимост от екосистемата и нейното състояние е направено преброяване на отговорите от всички събрани въпросници.

Материални услуги

При материалните услуги като група, са анализирани осреднените стойности от преброяването на оценките за всички шест материални услуги (Фигура 1). В преобладаващата част от въпросниците не е дадена оценка за степента на предоставяне на материални услуги от екосистемите (n/a)  или е оценено, че няма предоставяне (0). Земеделските (Е2), тревните (Е6) и горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми са оценени с най-високо предоставяне на материални услуги, докато крайбрежни дюни, пясъчни брегове, чакълести брегове и скали (Е10, Е11) са оценени с най-ниско предоставяне на материални услуги, последвани от урбанизираните (Е1) екосистеми. Относително ниска е оценката и за шелфовите (Е12) екосистеми. При всички екосистеми се забелязва тенденцията, че 10% от екосистемите в най-добро състояние са оценени с по-високо предоставяне на материални услуги от 10% от екосистемите в най-лошо състояние, като стойностите за останалите 80% от екосистемите са по средата.

species

Графика 5.1. Осреднените стойности от преброяването на оценките за всички шест материални услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.