К5: Природно наследство

Екосистемите по Черноморското крайбрежие са изпитвали антропогенно въздействие от древността. Обектите от специален туристически интерес в региона най-често представляват взаимодействие между природа и култура, например носът Калиакра със средновековната крепост, полуостровът Несебър със стария град и редица други. Приемаме, че стойността на екосистемната услуга К5, изразяваща удовлетвореността от контакта с природната среда е отразена в оценките за К1 и К3, както и за Р4.

На база горното изложение, стойността на основните културни екосистемни услуги в изследвания регион е обобщена в следната таблица:

species

Таблица 6.8

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.