IV Изводи, препоръки и за мерки за устойчиво управление на екосистемите

Още първите публикации по тематата за екосистемните услуги (например Costanza 1997), извличат много важно заключение, че природата има екологична, икономическа и социална роля. Тази цялостна концепция получава широк интерес от хората въвлечени в управлението и създаването на политики (De Groot et al., 2010; Portman, 2013) и води до въвеждането й в много национални политики, като Националната екосистемна оценка на Великобритания (http://uknea.unep-wcmc.org), Изследователска програма на САЩ за ЕУ (http://www2.epa.gov/eco-research), ЕС дори интегрира подхода в законодателството си, като централна част от стратегията за биоразнообразието (European Commission 2011. Our Life Insurance, Our Natural Capital: an EU Biodiversity Strategy to 2020).

Подхода на оценка на услугите предлагани от екосистемите е сравнително нов и  въпреки общите принципи и методика, има широк потенциал за прилагане на индивидуален подход при всеки казус. Това позволява приложението на метода в различен контекст и приоритизирането на определена сфера, както е туризмът по настоящия проект. Събирането на опит от проекти и страни, които вече са приложили концепцията е от изключитлна важност, за да се изберат работещи подходи и такива, които най-много се доближават до конкретния казус на настоящия проект.

Оценката на ключови екосистеми и на индикатори, които най-добре ги описват, както и реалистичния анализ на пропуските в данните, са от ключово значение за коректното извършване на оценката на въздействието, така че тя да може максимално да послужи за разработването на сценарии и динамични модели на управление и бъдещо планиране на дейностите в дадена територия.

Включването на заинтерованите страни във всички етапи на процеса по оценка и прилагане на концепцията на ЕУ е от изключителна важност, за да получат яснота и увереност в изходните данни и съответно в получените резултати и да ги припознаят като свои, което впоследствие улеснява процеса по интегрирането им в местните или национални управленчески политики.

Изборът на експерти, които да притежават най-актуални и релеванти данни и знания за състоянието и процесите в екосистемите и екосистемните услуги в целевия район, е също ключов момент за максимално ефективното изпълнение на задачите на проекта.

            Детайлен анализ на състоянието на екосистемите, въздействията и влиянията върху тях, както и бъдещите перспективи е представен в плана за действие на Средиземноморието (UNEP-MAP RAC/SPA, 2010). Информацията в плана, ценна за настоящия проект, е анализа на нуждите, свързани с изследване, мониторинг, управленчески подходи, дейности за ограничаване на въздействието върху екосистемите, както и спешните мерки, които е необходимо да бъдат предприети. Този документ и други като Пан-Европейската методика за оценка на екосистемите (2013) и Националния  план за опазване  на биологичното разнообразие (2005-2010 г.) са използвани за основа за формулиране на предварителнен списък с мерки за устойчиво управление на екосистемите и биоразнообразието като цяло по българското черноморско крайбрежие:

Вид на мярката
А. Подобряване и актуализиране на знанието за биоразнообразието в морската и крайбрежна зона (видове, местообитания, екосистеми, трофични мрежи, функционални връзки и т.н.).
1.      Изследвания на кумулативния ефект на въздействията върху биоразнообразието и екосистемите;

2.     Изследвания на влиянието на климатичните промени върху физиологията на морските организми, размножаване, популационна структира и разпространение на видовете;

3.     Разработване на специфични индикатори за петте основни категории заплахи за биоразнообразието: загуба на местообитания, замърсяване и стопанисване на земята, инвазивни видове и климатични промени;

4.     Насърчаване на интердисциплинарните изследвания.

Б. Изграждане на дългосрочна мониторингова система в зоната.
1.     Мониторинг на морската биота и екосистемните процеси, на инвазивните видове, на патогените, на цъфтежите, на ефекта от заустването на отпадни води и т.н.

2.     Изграждане на единна база данни с възможност за правене на справки на различни нива и улесняване обмена на информация.

В. Стимулиране на международното сътрудничество за обмен на опит и знания в областта на биоразнообразието в морската и крайбрежна зона на Черно море.
1.      Сътрудничество със страните от Черноморския басейн;

2.     Сътрудничество с други европейски страни, с които имаме културни и исторически прилики и общи климатични особености;

3.      Сътрудничество със страни от други континенти.

Г. Конкретни мерки за намаляване на въздействията върху биоразнообразието и екосистемите в крайбрежната и морска зона.
1.     Ефективно прилагане на ограниченията на траленето по Закона за рибарството и аквакултурите и въвеждане на технически мерки за подобряване на селективността (сезонно редуване на местата за риболов, забрана за тралене в морските защитени територии и т.н);

2.     Ограничаване на количеството и състава на съпътстващите улова видове и предотвратяване на увреждането на бентоса;

3.     Мониторинг на състоянието на рибните запаси, тяхната експлоатация и екологосъобразното развитие на аквакултурите;

4.     Повишаване на информираността и стимулиране на участието на заинтересованите страни в областта на развитие на рибарството и аквакултурите;

5.       Възстановяване на деградирали екосистеми и местообитания.

Д. Интегриране на проблемите на биологичното разнообразие и екосистемите в селскостопанския сектор
1.      Въвеждане и прилагане на добри земеделски практики и опазване на традиционните селскостопански практики за опазване на биологичното разнообразие в земеделските земи;

2.     Повишаване на информираността на заетите в селскостопанския сектор за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и за възможностите за прилагане на агро-екологични мерки;

3.     Идентифициране на местата с високо консервационно значение в селскостопанския фонд, които са застрашени от загуба на биологично разнообразие;

Този предварителен списък с мерки има само индикативен характер и обхваща само компонентите, имащи отношение към настоящия доклад.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.