II. Източници на информация и подход към анализа им

При подбора и анализа на стратегическите документи за целите на доклада се разглеждат принципите и целите, заложени в тях, както и отношението им и значимостта им за разработването на стратегията за устойчиво развитие на черноморските крайбрежни екосистеми (наричана по-нататък Стратегията). Подборът на цитираните текстове от стратегически документи се основава на критериите: експертна преценка, консултации с компетентни органи и на търсене по ключови думи като опазване, устойчиво използване на екосистемите и екосистемни услуги. Документите и материалите, които са разгледани в настоящия доклад, не изчерпват всички възможни източници, но представят най-важните от тях. Авторът на доклада се е ограничил обхвата на изследването въз основа на посочените критерии, но трябва да се има предвид, че в областта на образованието, науката, технологиите и в много други сектори има документи, които могат да имат пряко или косвено отношение към темата на проекта и които ще бъдат допълнително изследвани в процеса на консултациите със заинтересованите страни.

Обхватът на разгледаните стратегически документи се простира от международно ниво до местно ниво, като по възможност се дават примери, които са най-релевантни за целите на проекта. Първо са представени документите на международно ниво, следвани от тези на европейско, регионално, национално и местно ниво.

При прегледа и анализа на нормативните актове са разгледани техните цели и принципи, както и важни права и задължения за лицата, които възникват от тях. Нормативните актове обхващат международни правни актове, актове на Европейския съюз, законови и подзаконови нормативни актове и общински наредби.

При анализа на нормативните актове са изведени важни принципи и разпоредби, които да послужат за ориентир в изготвянето на стратегията за устойчиво ползване на черноморските крайбрежни екосистеми и формулиране на мерки за опазването им.
В резултат на анализа на приложимата стратегическа и правна рамка на проекта, ще бъдат по-успешно и точно формулирани целите, принципите и обхвата на Стратегията и предложенията за законодателни промени.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.