VII. Използвани източници

 1. Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
 2. Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
 3. Европейска конвенция за ландшафта
 4. Закон за биологичното разнообразие
 5. Закон за водите
 6. Закон за горите
 7. Закон за защитените територии
 8. Закон за лечебните растения
 9. Закон за лова и опазване на дивеча
 10. Закон за морските пространства, вътрешните морски пътища и пристанища в Република България
 11. Закон за опазване на околната среда
 12. Закон за почвите
 13. Закон за рибарството и аквакултурите
 14. Закон за устройство на територията
 15. Закон за регионалното развитие
 16. Закон за устройство на черноморското крайбрежие
 17. Конвенция на ООН за биологичното разнообразие
 18. Конвенция на ООН за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка
 19. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)
 20. Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)
 21. Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Протоколите към нея
 22. Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане чистота в личните дворове и обществените места на територията на община Шабла
 23. Наредба за зелената система в община Шабла
 24. Наредба за опазване на околната среда в морските води
 25. Наредба за реда и условията за извършване на екологичната оценка на планове и програми
 26. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 27. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
 28. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2013-2022)
 29. Национална програма за развитие: България 2020
 30. Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022
 31. Национална стратегия по околна среда
 32. Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 за периода 2014–2023 г
 33. Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000
 34. Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България (2014-2020)
 35. Национална програма за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозия и абразия и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси
 36. Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България (2013-2020)
 37. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014 -2030)
 38. Областна стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020
 39. Общински план за развитие на Община Бургас
 40. Оперативна програма “Околна среда“ 2014-2020
 41. План за управление на водите в черноморски басейнов район (2010-2015)
 42. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
 43. Програма за развитие на селските райони (2014-2020)
 44. Рамкова директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО
 45. Рамкова Конвенция на Обединените нации по изменение на климата
 46. Рамсарска конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици
 47. Регионален план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г
 48. Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г
 49. Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия
 50. Стратегически план за биоразнообразие 2011-2020 към Конвенцията по биоразнообразието
 51. Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море
 52. Стратегически план за развитие на горския сектор (2014 -2023)
 53. Стратегия за биологичното разнообразие на Европейския Съюз (ЕС) до 2020 г.
 54. Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България
 55. Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г

56. PEER Доклад, Nо.4, 2012. Испра: Партньорство за Европейски изследвания на околната среда

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.