5.1. Избор на екосистемни услуги, значими за SPECIES от класификацията CICES

При работата по проекта, като базисна класификация на екосистемните услуги (ЕСУ) е използвана класификацията CICES[1]. Тя е препоръчана за работа в областта на екосистемните услуги  от Европейската комисия и програмата MAES[2] (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services), както и заложена в методиката заложена в предефинирания проект BG03 – MatEcoSMap „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ на МОСВ. За да бъдат опритимизирано постигането на целите на проекта SPECIES  и по-специално изработването на Стратегия за устойчиво ползване на черноморските крайбрежни екосистеми са подбрани само ЕСУ с ключова роля за Стратегията. Подборът на ЕСУ и тяхната категоризация по значимост е направена на два етапа. В първия етап са подбрани всички услуги, характерни за територията и значими за изработването на Стратегията. Във втори етап тези услуги са оценени в скала от 1 до 5 според тяхната значимост за устойчивото развитие на територията с фокус върху туризма и рекреацията. Резултатите от двата етапа на подбор на ЕСУ са дадени в Приложение 5.1. Оценката на значимостта е направена от експертите на проекта. Туризмът и рекреацията не могат да бъдат разглеждани като изолирани услуги понеже често тяхното предоставяне зависи от множество други ЕСУ и е пряко свързано с цялостното управление на територията.

За нуждите на проекта SPECIES и изграждането на Стратегия за устойчиво ползване на черноморските екосистеми подбраните екосистемни услуги са предефинирани, като често две и повече ЕСУ от класификацията CICES са обединени, като това е пояснено към описанието на новодефинираните екосистемни услуги. В Таблица 5.1. е даден списъкът на подбраните ЕСУ и как са групирани и предефинирани. В Таблица 5.2 е даден крайният списък с ЕСУ изработен за нуждите на SPECIES с пояснение на всяка услуга.

species

Таблица 5.1. Списък на избрани ЕСУ от класификацията CICES и съответните предефинирани ЕСУ за нуждите на проект SPECIES

 

species

Таблица 5. 2. Списък и описание на изследваните ЕСУ

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1] http://cices.eu/

[2] http://biodiversity.europa.eu/maes

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.