К3: Историческо и културно наследство

Разбираемо, урбанизираните (Е1) екосистеми и особено тези в най-добро състояние са оценени с най-високо осигуряване на исторически и културно наследство (Фигура 17). Широколистни високостъблени гори (Е3), тревните (Е6) и крайбрежни чакълести и стръмни брегове и скали (Е11) също са получили сравнително високи оценки, но като цяло, оценката на осигуряването на тази услуга от екосистемите по българското черноморие е ниска. Това е притеснителен резултат, като се има предвид уникалното и високо оценено в международен план историческо и културно наследство на България. Получените резултати сочат, че тази услуга не е добре усвоена.

species

Графика 5.16..Вариация на оценките за ЕСУ Историческо и културно наследство (К3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.