Е5: Иглолистни гори

Най-добри 10% – Странджа, Каблешково, Шкорпиловци

Най-лоши 10% – повсеместно

Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и лошо)

Тенденция: влошаване

species

Графика 3.5. Пример за естествена промяна на иглолистните гори в широколистни – Албена

Няма естествени иглолистни гори по Черноморието. Тази екосистема представлява изкуствени насаждения от български или чужди видове. Състоянието не може да се оцени, както при естествените гори, затова за най-добри се приемат най-стабилните насаждения от черен бор, морски бор и кедър, но биоразнообразието в тях е бедно. Почти по цялото Черноморие иглолистните гори умират и се заменят естествено с широколистни – процес, който не се възпрепятства от горските служби. Следователно това е временна екосистема и не трябва да се инвестира в нея. Поддържане на иглолистни гори трябва да се насърчава само, когато те имат специални защитни функции против ерозия и наводнения.

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.