Е7: Храсталачни и ерикоидни екосистеми

Най-добри 10% – резерват Яйлата, местност Болата, около гр.Балчик, ПП Странджа

Най-лоши 10% – западно от к.к. Слънчев бряг, различни площи изсечени заради субсидии

Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)

Тенденция: влошаване

 

species

Графика 3.7. Пример за най-добри храстови екосистеми с голям маслинов присмехулник – Странджа

По крайбрежието няма ерикоидни съобщества и съответно редки храстови местообитания от НАТУРА 2000 и Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази екосистема основно се състои от изоставени земеделски земи и пасища, обраснали с храсти. Границите на екосистемата трудно се определят и бързо се променят във времето, което затруднява изследването ѝ. Най-добрите площи са тези, обикновено по границата на гората, в които се срещат редки и защитени видове животни – двата вида сухоземни костенурки, голям маслинов присмехулник, различни видове коприварчета и др. Такива са храстите с драка и други храсти около Яйлата, Болата, гр.Балчик и Природен парк Странджа. Най-лошите площи са с частично застрояване и замърсяване около курортите или такива, в които храстите се изсичат или изгарят заради европейски субсидии. Особено критично е състоянието им, когато тези дейности се извършват през гнездовия период на птиците.

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.