Е9: Езера, блата и влажни зони

Най-добри 10% – Алепу, Вельов вир-Ропотамо, ЗМ Пода

Най-лоши 10% – Варненско езеро, езеро Вая

Средно състояние на екосистемата: добро (между лошо и добро)

Тенденция: стабилна

 

species

Графика 3.9. Дуранкулашко езеро

Влажните зони по Черноморието имат огромно значение за биоразнообразието. Над половината от световната популация на червеногушата гъска понякога зимува на Дуранкулашкото езеро, а влажните зони около Бургас са сред местата с най-големи струпвания на птици в Европа. Повечето влажни зони от световно значение по Рамарската конвенция в България се намират по Черноморието (останалите са по р.Дунав и Карстов комплекс Драгоманско блато). Най-лошите площи са замърсените от индустриални и битови води Варненско езеро и езеро Вая. Най-добрите са най-малко повлияните от човешките дейности. Традиционното производство на сол в Атанасовско и Поморийско езеро има благоприятно въздействие върху биоразнобразието. Успешни проекти и дейности на неправителствени организации са подобрили състоянието на някои от влажните зони, за сметка на влошаването на други, заради замърсяване от земеделието.

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.