Европейска конвенция за ландшафта

Основната цел на Конвенцията е да насърчи опазването, управлението и планирането на ландшафтите и да организира европейско сътрудничество по въпросите на ландшафта. Сред основните мерки, които трябва да бъдат изпълнявани са популяризиране на разбирането за важността на ландшафтите, тяхната роля и промените в тях сред гражданското общество, частните организации и публичните власти;  обучение и квалификация на специалисти по оценка и работа с ландшафта, разработване на мултидисциплинарни обучителни програми, и на училищни и университетски курсове, свързани с ландшафта, и въпросите по неговата защита, управление и планиране;  идентифициране и оценка на ландшафтите на територията на страните по Конвенцията; определяне на конкретни цели във връзка с опазване на качеството на вече идентифицираните и оценени ландшафти, след обществено обсъждане. За практическо приложение на политиката за ландшафта, всяка страна се задължава да приеме инструменти, целящи опазване, управление и/или планиране на ландшафта. Тази Конвенция е особено приложима към района на действие на проекта – черноморското крайбрежие, където има особено ценни ландшафти, които да бъдат идентифицирани, оценени и опазени.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.