4. Анализ на климатичните промени

Автор: Андрей Ковачев

 

Целта на тази глава е да оцени рисковете за естествените екосистеми – гори и храсти, естествени тревни екосистеми, крайморски езера и крайбрежна ивица от измененията на климата. Че тези естествени екосистеми и тяхното фунциониране е пряко свързано с климата и неговите характеристики не е тайна вероятно за никого. Кои обаче са важните параметри в климата, които да се следят? Как да разберем каква е взаимовръзката между тях и съответните природни компоненти и така да можем да оценяваме рисковете идващи от климатичните промени. Тук на помощ идва научната дисциплина биоклиматология. Това е интердисциплинарна област на науката, която се занимава с отношенията между климата (атмосферата на Земята за периоди по дълги от един сезон) и разпределението на живите видове на Земята (биосферата). Целта на тази научна дисциплина е да се определи връзката между някои числени стойности на температурата и валежите и географското разпространението на отделни животински или растителни видове, както и цели растителни съобщества. В последно време се изучават също така физиологични въпроси, както и въпроси за развитието на местообитанията и ландшафтите и развитието на фитоценозите и техните серии. Освен това, промените в климата, независимо дали се дължат на природни процеси или на човешката намеса, може постепенно да променят тези местообитания и да причиняват пренаселеност или изчезване на местните видове. Когато направим избор на определени климатични параметри свързани с целевите видове и местообитания, въз основа на тях може да направим зониране на територията на различнити типове климати, които може да определим, като биоклимати.

В главата е направен анализ какви ще бъдат условията за развитието на растителността в бъдеще в различни прогнозни периоди, като е направено описание на сега съществуващата растителност в районите, където досега се е срещал такъв климат. Разбира се, тука става дума за условия, без това да значи, че растителността ще може да се промени само за 100 години – това е срокът на живот на 1 дърво, затова когато пренесем тези описания към черноморското крайбрежие вече става дума за «потенциална растителност». Ако не се предприемат мерки за адаптация на растителността към климатичните промени, може да очакваме екосистемите да деградират бързо и да не успеят да се възстановят в кратките периоди, за които се очаква да се промени климата.

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.