Стратегия

Стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми

 

Настоящата стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми се основава на визията за превръщането на черноморското крайбрежие в по-привлекателно място със съхранена природа, повишено благосъстояние на хората, с развитие на устойчив бизнес, особено на туризма, земеделието, местното производство и преработка на продукти, като се гарантира устойчиво ползване на екосистемите и предоставяне на качествени и разнообразни екосистемни услуги.

Стратегията се обосновава от анализ на относимите стратегическите и правни документи, и проекти, както и на извършените от проекта SPECIES оценки на състоянието на черноморските крайбрежни екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги, включително и на въздействието на климатичните промени върху екосистемите.

Тя предлага конкретни стратегически цели и мерки, чрез които опазването и устойчивото използване на черноморските екосистеми могат да се интегрират в планирането на общинско, областно, регионално и национално ниво и в различни сектори, като се предвидят механизми за насърчаване на местното развитие и съхранение на околната среда.

Можете да свалите пълния текст на Стратегията в PDF формат на български и английски език. 

 

Съдържание

1. Въведение
2. Визия за опазване и развитие на черноморските екосистеми и предоставяните от тях услуги
3. Състояние на черноморските крайбрежни екосистеми, заплахи и рискове
4. Оценка на екосистемните услуги от черноморските крайбрежни екосистеми
5. Стратегическа рамка за изготвяне на стратегията
6. SWOT анализ
7. Стратегически цели
8. Приоритетни мерки
9. Териториални мерки и план за действие по видове екосистеми
10. Прилагане,  управление и оценка на изпълнението на стратегията

 

Приложения:

I. Преглед и анализ на стратегическата и правна рамка на стратегията
II. Изследвания на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги: преглед на свързани проекти и друга налична литература
III. Изследване на въздействието на деградацията и фрагментацията на черноморските крайбрежни екосистеми върху туризма и рекреационните дейности и тяхното отношение към адаптацията към климатичните промени
IV. Пилотни модели за прилагане на стратегията – туристически бизнес паркове

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.