Мултимедия

speciesВ рамките на проект „Секторни политики, укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, бяха създадени седем мултимедийни филма, представящи богатите възможности, които екосистемите по Черноморието предоставят на местните общности и бизнеса, както и проблемите за опазването и устойчивото развитие. Автор на филмите е журналистът и оператор Роса Вроум.

Всички мултимедийни материали могат да бъдат намерени тук.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.