Контакти

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Адрес: София 1142, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 93, ет. 1, партер

Тел: (02) 963 14 70

Ел. поща: office@balkani.org

Уеб сайт: balkani.org

Координатор на проект SPECIES: Александър Дуцов

 

GRID-Arendal

Адрес: Teaterplassen 3, N-4836 Arendal, Norway

Тел: +47 47 64 45 55

Ел. поща: grid@grida.no

Уеб сайт: grida.no

Координатор на проект SPECIES: {…}

 

Фондация БлуЛинк

Адрес: София 1202, бул. Сливница 257, ет. 3

Тел: (+359) 888 704 661

Ел. поща: office@bluelink.net

Уеб сайт: bluelink.net

Координатор на проект SPECIES: д-р Павел Антонов

 

—свържете се с координатора на проекта:

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.