Изследване на въздействие

Kрайбрежните eкосистеми и услугите, които предоставят

speciesИзследване на въздействието на деградацията и фрагментацията на черноморските крайбрежни екосистеми върху туризма и рекреационните дейности и тяхното отношение към адаптацията към климатичните промени

Андрей Ралев, д-р инж. Кремена Боянова, д-р Венислава Спасова, Андрей Ковачев, Магдалена Кирчева, Wouter Rommens, Tanya Brian, Зорница Захариева, Генади Гаврилов, Димитър Събев, инж. д-р Румен Драганов

Снимки: Андрей Ралев

Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”, 2016 г.

 

Съдържание:

1. Описание на черноморските крайбрежни екосистеми
1.1. Териториален обхват на изследването
1.2. Класификацията на екосистемите по българското Черноморие
1.3. Описание на биоклимата, горските, храстовите и тревните екосистеми в проектния регион
1.4. Зона на средиземноморски граничен климат между долен супра-средиземноморски и горен мезо- средиземноморски.
1.5. Зона на средиземноморски климат в зоната на долен супра-средиземноморски климат.
2. Площи на крайбрежните екосистеми и промени през годините.
2.1. Карта на крайбрежните екосистеми
2.2. Промени на черноморските екосистеми между 2000 и 2006 г.
2.3. Промени на черноморските екосистеми между 2006 и 2012 г.
3. Състояние на екосистемите
Е1: Урбанизирани екосистеми
Е2: Земеделски земи
Е3: Широколистни високостъблени гори
Е4: Широколистни нискостъблени гори
Е5: Иглолистни гори
Е6: Тревни екосистеми
Е7: Храсталачни и ерикоидни екосистеми
Е8: Реки, ручеи, потоци, канали
Е9: Езера, блата и влажни зони
Е10: Крайбрежни дюни и пясъчни брегове
E11: Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали
E12: Шелфови морски екосистеми
4. Анализ на климатичните промени
Описание на метода на анализ
Описание на базисния биоклимат и растителността в проектния регион
Оценка на прогнозния биоклимат и прогнозните горски, храстови и тревни екосистеми за периода 2020-2050
Оценка на прогнозния биоклимат и прогнозните горски, храстови и тревни екосистеми за периода 2050-2100
Въздействие на климатичните промени върху горските, храстови и тревни екосистеми
Въздействие на климатичните промени върху езера, блата и влажни зони
Въздействие на повишаването на морското равнище върху екосистемите
Препоръки за адаптация на екосистемите към климатичните промени
5. Оценка на екосистемните услуги, които предоставят крайбрежните екосистеми
5.1. Избор на екосистемни услуги, значими за SPECIES от класификацията CICES
5.2. Качествена оценка на екосистемните услуги – експертен семинар
М1: Продукти от растениевъдство
М2: Продукти от животновъдство
М3: Продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли
М4: Продукти от аквакултури
М5: Осигуряване на питейна и непитейна вода
М6: Източници на енергия
Р1: Пречистване на въздуха и водите от замърсители
Р2: Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси – защита от свлачища
Р3: Регулация на водния кръговрат – защита от наводнения и засушаване
Р4: Осигуряване на местообитание на видовете и условия за продължаване на популацията
Р5: Регулация на микроклимата
К1: Преживяване на връзка с околната среда
К2: Провеждане на научни изследвания и образователни програми
К3: Историческо и културно наследство
К4: Отдих и забавления
К5: Природно наследство
5.3 Предоставяне на екосистемни услуги от отделните типове екосистеми
6. Монетарна оценка на екосистемните услуги на черноморското крайбрежие
6.1. Бележки по методологията на извършената монетарна оценка на екосистемните услуги
6.2. Сравнителна таблица на монетарната оценка на екосистемните услуги
М1: Продукти от растениевъдство
М2: Продукти от животновъдство
М3: Продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли
М4: Продукти на аквакултури
М5: Осигуряване на питейна и непитейна вода
М6: Източници на енергия
Р1: Пречистване на въздуха и водите от замърсители
Р2: Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси
Р3: Регулация на водния кръговрат – защита от наводнения и засушаване
Р4: Осигуряване на местообитания на видовете и условия за продължаване на популацията
Р5: Регулация на микроклимата
К1: Преживяване на връзка с околната среда
К2: Провеждане на научни изследвания и образователни програми
К3: Историческо и културно наследство
К4: Отдих и забавления
К5: Природно наследство
6.3. Съотношение между материални, регулиращи и културни екосистемни услуги
7. Туризма, рекреацията и отдиха по Черноморието като съвкупност от екосистемни услуги
Екосистемни услуги и конкурентоспособност на туристическия сектор
Управление на екосистемните услуги за сигурност в туризма
Количествена оценка на туризма за ефективно управление на екосистемните услуги

Приложения

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.