За проекта

Проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES) се изпълнява от сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“, GRID–Арендал, Норвегия, и фондация „БлуЛинк”. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и се изпълнява в рамките на Програмна област: Биоразнообразие и екосистеми, приоритет 03.03 за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

Основната цел на проекта е създаване на стратегическа рамка за устойчиво ползване на крайбрежните екосистеми и съответните услуги и ресурси, които те предоставят на бизнеса и общностите по Черноморието.

СДП „Балкани“ е водещ доставчик на експертиза в областта на опазването на природните местообитания и екосистеми и разработването на политики за природосъобразно устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Партньорите по проекта са норвежката фондация GRID, създадена от Програмата за околната среда към ООН (UNEP) с богат опит с морските и крайбрежни екосистеми, и фондация „БлуЛинк”, регионален лидер в стратегическото използване на информационни  и комуникационни  технологии и интернет за опазване на околната среда, укрепване на гражданското общество, демокрацията и прилагането на европейските ценности и политики .

Проектът изследва взаимоотношенията между туристически бизнес и природа и ще предложи стратегия за устойчивото използване на черноморските крайбрежни екосистеми. Изпълнението на проекта подкрепят  министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството и на туризма.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.